KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE … (Dz.Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INFINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krypskiej 20 lok. U3 (kod pocztowy 04-065), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000510034 (dalej Administrator Danych). Możesz się skontaktować z Administratorem Danych elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: (e-mail: biuro@infine.com.pl) lub listem poleconym bezpośrednio na adres Administratora Danych wskazany powyżej;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego kontaktu, współpracy zawodowej, przyjmowania i składania ofert, zawarcia lub wykonania Umowy oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną w procesach biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust.1 pkt a, b, c i f RODO;
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów przez Administratora Danych, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, obsługę płatności (banki, instytucje płatnicze), kancelarie prawne oraz podmioty, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych m.in. dostawcy usług informatycznych oraz podmioty którym Administrator Danych ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz okres jaki  wynika z obowiązujących przepisów prawa;
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych zamieszczone zostały na stronie www.infine.com.pl (w zakładce „Polityka Prywatności/RODO”).
  6. Udostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych lub cofniecie zgody na ich przetwarzanie spowoduje niemożność realizacji celów określonych w pkt. 2 powyżej przez Administratora Danych.
  7. Prowadzenie korespondencji mailowej oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej oraz zapoznanie się z niniejszą klauzulą.
  8. Niniejsza wiadomość elektroniczna wraz z wszelkimi załącznikami jest skierowana wyłącznie do jej adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione i poufne. Uprzejmie informujemy, że jeżeli niniejsza wiadomość zostanie odebrana przez osobę nie będącą jej adresatem, pracownikiem adresata ani osoby odpowiedzialnej za dostarczenie tej wiadomości adresatowi, jej rozpowszechnianie, przekazywanie, kopiowanie lub korzystanie z niej w inny sposób jest surowo zabronione. Jeżeli niniejsza wiadomość została Państwu przesłana omyłkowo, uprzejmie prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy drogą elektroniczną, a następnie usunięcie niniejszej wiadomości z komputera.

Kontakt

Siedziba firmy

INFINE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Krypska 20 lok. U3
04-065 Warszawa

Telefony
+48 22 241 16 12

Formularz kontaktowy

Adresy e-mail:

Administracja:

biuro@infine.com.pl
rekrutacja@infine.com.pl

Dział ofertowania:
oferty@infine.com.pl

Nasi partnerzy: